COMMANDER YANG'S YOUNG PIONEERS (YANG SI LING DE SHAO XIAN DUI 杨司令的少先队)

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)

Cover

View larger image: [+]