Hai he xin ge 海河新歌 Hai shang jian dao 海上尖刀  Hai yan hao gui hang 海燕号归航 Haiqing lian zhang 海青连长

Hai he xin ge 海河新歌
Tianjin shi fang zhi gong ye ju ye yu mei shu chuang zuo zu 天津市纺织工业局业余美术创作组

Hai shang jian dao 海上尖刀
Qian Yongzhao 钱永召, Yang Qi 杨奇 ; Zhao Jinan 赵吉南

Hai yan hao gui hang 海燕号归航
Jiang Juntao 江俊桃 ; Sun Lifang 孙丽舫

Haiqing lian zhang 海青连长
Li Liangwen 李良文, Zhong Yuan 钟原

Haiying 海英 Hao zi liao liang 号子嘹亮 He pan xin hua 河畔新花 Hong yu 红雨

Haiying 海英
Zhu Haiwen 朱海文

Hao zi liao liang 号子嘹亮
bian Fenghao 边风豪, Bao Yucheng 包裕成

He pan xin hua 河畔新花
Liu, Shuqiang 刘树强

Hong yu 红雨
Tu, Jiakuan 涂家宽

Hong zong lie ma 红鬃烈马 Hongfeng Ling shang 红枫岭上 Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史 Hongshan Dao 紅山島

Hong zong lie ma 红鬃烈马
Zhang, Guozhen 张国珍

Hongfeng Ling shang 红枫岭上
Zhu Shaohua 竺少华

Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史
Shanghai xian "Hongnan zuo zhan shi" xie zuo zu 上海县「虹南作战史」写作组

Hongshan Dao 紅山島
Ning, Jun 宁军

Hu fu 虎符 Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍 Huang He fei du 黄河飞渡 Huo hong de nian dai 火红的年代

Hu fu 虎符
Guo, Moruo, 1892-1978. 郭沫若 ; Bai, Yu 白宇

Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍
Nanjing bo wu yuan 南京博物院

Huang He fei du 黄河飞渡
Chen, Huiguan 陳惠冠

Huo hong de nian dai 火红的年代
Zhang Xiaolin 张晓林

Bookcovers 33 - 48 of 169 total.
<  1  2  3  4  5  Last  >