Chuang guan 闯关 Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条 Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队) Da ji qin lüe zhe 打击侵略者

Chuang guan 闯关
Li Haishu 李海曙, Guan Xiren 管锡仁, Ye Qingrui 叶庆瑞

Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条
Zhongguo ren min jie fang jun si ba ling ling bu dui 中国人民觧放军四八〇〇部队

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛

Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Da zhai zhan ge 大寨战歌 Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中 Di er ge chun tian 第二个春天 Di yi kou you jing 第一口油井

Da zhai zhan ge 大寨战歌
"Da zhai zhan ge" lian huan hua chuang zuo zu 《大寨战歌》连环画创作组

Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中
Daqing you tian zuan jing zhi hui bu, Hebei sheng Xinglong xian wen hua guan, ren min mei shu chu ban she 大庆油田钻井指挥部, 河北省兴隆县文化馆, 人民美術出版

Di er ge chun tian 第二个春天
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Liu Chuan 刘川, He Baoxian 贺宝贤

Di yi kou you jing 第一口油井
Daqing you tian gong ren mei shu chuang zuo zu 大庆油田工人美朮创作组

Fang jia de ri zi li 放假的日子里 Fei teng de qun shan 沸腾的群山 (2 vols.) Fei ying ya 飞鹰崖 Feng zheng wu 风筝误

Fang jia de ri zi li 放假的日子里
Liu Benfu 刘本夫

Fei teng de qun shan 沸腾的群山 (2 vols.)
Li Yunde 李云德, Li Xingzuo 李兴柞

Fei ying ya 飞鹰崖
Liang Fanyang 梁梵扬 ; Guangdong ren min chu ban she 广东人民出版社

Feng zheng wu 风筝误
Li Yu 李漁 ; Lei Lei 雷蕾

Fu hu ji Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教 Hai bin xin yi dai 海滨新一代 Hai gu niang 海姑娘

Fu hu ji "伏虎" 纪
Fu shun long feng kuang xuan chuan zu 抚顺龙凤矿宣传组

Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教
Chen Meiding 陈梅鼎

Hai bin xin yi dai 海滨新一代
Jinshan xian Jin wei gong she ba er da dui chuang zuo 金山县金卫公社八二大队创作组

Hai gu niang 海姑娘
Fang Nan 方南 ; Mengling 曼玲

Bookcovers 17 - 32 of 169 total.
<  1  2  3  4  5  Last  >