Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱

 • Has 1 image.
 • Has comments.
Along shi fu yu Xiaofeima 阿龙师傅与小飞马
Liu, Junci 刘军次

 • Has 1 image.
Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚

 • Has 1 image.
Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组

 • Has 1 image.
Bao feng yu qian hou 暴风雨前后
Wei Jiangfan 韦江凡

 • Has 1 image.
Bian fang xiao shao bing 边防小哨兵
Sun, Genxi 孙根喜

 • Has 1 image.
Bian qia tuo ling 边卡驼铃
Sun, Jingrui 孙景瑞

 • Has 1 image.
Bin lang shan xia 槟榔山下
关则驹 Guan Zeju, 李昌柏 Li Changbai

 • Has 1 image.
Bu xu Lin Biao gao fu bi 不许林彪搞复辟
Liu Qian 刘谦, Wang Huaqing 王化淸, Qing Ye 靑野

 • Has 1 image.
Cao tou zhan dou 槽头战斗
Liu, Qingchang 刘庆昌

 • Has 1 image.
Che xiang chun feng 车廂春风
Huang Yongsheng 黃永生, Pan Ahu 潘阿虎

 • Has 1 image.
Chen Yucheng 陳玉成
Liu, Zhengtai 刘征泰 ; dong Yangsheng 董阳声

 • Has 1 image.
Chi jiao yi sheng hao a yi 赤脚医生好阿姨
Qian Yunxuan 钱运选

 • Has 1 image.
Chuang guan 闯关
Li Haishu 李海曙, Guan Xiren 管锡仁, Ye Qingrui 叶庆瑞

 • Has 1 image.
Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条
Zhongguo ren min jie fang jun si ba ling ling bu dui 中国人民觧放军四八〇〇部队

 • Has 1 image.
Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

 • Has 1 image.
Da zhai zhan ge 大寨战歌
"Da zhai zhan ge" lian huan hua chuang zuo zu 《大寨战歌》连环画创作组

 • Has 1 image.
Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中
Daqing you tian zuan jing zhi hui bu, Hebei sheng Xinglong xian wen hua guan, ren min mei shu chu ban she 大庆油田钻井指挥部, 河北省兴隆县文化馆, 人民美術出版

 • Has 1 image.
Di er ge chun tian 第二个春天
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Liu Chuan 刘川, He Baoxian 贺宝贤

 • Has 1 image.
Di yi kou you jing 第一口油井
Daqing you tian gong ren mei shu chuang zuo zu 大庆油田工人美朮创作组

 • Has 1 image.
Fang jia de ri zi li 放假的日子里
Liu Benfu 刘本夫

 • Has 1 image.
Fei teng de qun shan 沸腾的群山 (2 vols.)
Li Yunde 李云德, Li Xingzuo 李兴柞

 • Has 2 images.
Fei ying ya 飞鹰崖
Liang Fanyang 梁梵扬 ; Guangdong ren min chu ban she 广东人民出版社

 • Has 1 image.
Feng zheng wu 风筝误
Li Yu 李漁 ; Lei Lei 雷蕾

 • Has 1 image.
Fu hu ji "伏虎" 纪
Fu shun long feng kuang xuan chuan zu 抚顺龙凤矿宣传组

 • Has 1 image.
Hai bin xin yi dai 海滨新一代
Jinshan xian Jin wei gong she ba er da dui chuang zuo 金山县金卫公社八二大队创作组

 • Has 1 image.
Hai gu niang 海姑娘
Fang Nan 方南 ; Mengling 曼玲

 • Has 1 image.
Hai he xin ge 海河新歌
Tianjin shi fang zhi gong ye ju ye yu mei shu chuang zuo zu 天津市纺织工业局业余美术创作组

 • Has 1 image.
Hai shang jian dao 海上尖刀
Qian Yongzhao 钱永召, Yang Qi 杨奇 ; Zhao Jinan 赵吉南

 • Has 1 image.
Hai yan hao gui hang 海燕号归航
Jiang Juntao 江俊桃 ; Sun Lifang 孙丽舫

 • Has 1 image.
Haiqing lian zhang 海青连长
Li Liangwen 李良文, Zhong Yuan 钟原

 • Has 1 image.
Haiying 海英
Zhu Haiwen 朱海文

 • Has 1 image.
Hao zi liao liang 号子嘹亮
bian Fenghao 边风豪, Bao Yucheng 包裕成

 • Has 1 image.
He pan xin hua 河畔新花
Liu, Shuqiang 刘树强

 • Has 1 image.
Hong yu 红雨
Tu, Jiakuan 涂家宽

 • Has 1 image.
Hong zong lie ma 红鬃烈马
Zhang, Guozhen 张国珍

 • Has 1 image.
Hongfeng Ling shang 红枫岭上
Zhu Shaohua 竺少华

 • Has 1 image.
Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史
Shanghai xian "Hongnan zuo zhan shi" xie zuo zu 上海县「虹南作战史」写作组

 • Has 1 image.
Hongshan Dao 紅山島
Ning, Jun 宁军

 • Has 1 image.
Hu fu 虎符
Guo, Moruo, 1892-1978. 郭沫若 ; Bai, Yu 白宇

 • Has 1 image.
Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍
Nanjing bo wu yuan 南京博物院

 • Has 1 image.
Huang He fei du 黄河飞渡
Chen, Huiguan 陳惠冠

 • Has 1 image.
Huo hong de nian dai 火红的年代
Zhang Xiaolin 张晓林

 • Has 1 image.

Bookcovers 1 - 48 of 169 total.
2  3  4  >