Secret bulletin (Mi mi kuai bao 秘密快報)
Gao Sha 高沙


Added 2008-01-24
 • Has 1 image.
 • Has comments.
Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊)
Jiang Nan 江南


Added 2008-01-24
 • Has 1 image.
The peasant and his horse (Lao xiang de ma 老鄉的馬)
Lu Bing 魯兵


Added 2008-01-24
 • Has 1 image.
Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛


Added 2008-01-24
 • Has 1 image.
Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.


Added 2008-01-24
 • Has 1 image.
 • Has comments.
Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆


Added 2008-01-24
 • Has 1 image.
Zhuo huan ji 捉獾记
Shi Dahong 石大鸿, Wang Donghan 王东汉.


Added 2008-01-24
 • Has 1 image.
Lian xin shui 连心水
Fan Nan 方楠 ; Zhang Youyuan 张友元


Added 2008-01-22
 • Has 1 image.
Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组


Added 2008-01-22
 • Has 1 image.
Nan zheng bei zhan 南征北战
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社


Added 2008-01-22
 • Has 1 image.
Di er ge chun tian 第二个春天
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Liu Chuan 刘川, He Baoxian 贺宝贤


Added 2008-01-20
 • Has 1 image.
Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社


Added 2008-01-20
 • Has 1 image.
Chuang guan 闯关
Li Haishu 李海曙, Guan Xiren 管锡仁, Ye Qingrui 叶庆瑞


Added 2008-01-20
 • Has 1 image.
Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Mo he luo 魔合罗
Meng Hanqing 孟汉卿 ; Hu Chong 胡翀


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Mu dan ting 牡丹亭
Tang Xianzu 汤显祖 ; Liangchen 良辰


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Qing zhong pu 清忠谱
Li Yu 李玉 ; Xiaoyan 晓燕


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Feng zheng wu 风筝误
Li Yu 李漁 ; Lei Lei 雷蕾


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Pi pa ji 琵琶記
高明 Gao Ming ; Gen'ai 艮皑


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Fang jia de ri zi li 放假的日子里
Liu Benfu 刘本夫


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Zheng duo 争夺
Jing’an qu ge ming wei yuan hui di qu zu chuang zuo zu 静安区革命委员会地区组创作组


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Ying chun zhan chi 迎春展翅 ; Chang tong 畅通
Shanghai gang gong ren ye yu xie zuo zu 上海港工人业余写作组 ; Jiang Chongren 蒋崇仁


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Yi zhi su liao bi tao 一只塑料笔套
Zhu Jiazhu 朱家珠


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Yi fu bao xian dai 一副保险带
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Jiading xian ye yu wen yi chuang zuo zu 嘉定县业余文艺创作组, Taopu gong she ye yu wen yi chuang zuo zu lian huan hua 桃浦公社业余文艺创作组连环画


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Yi ba shan fu 一把山斧
Zhejiang Yuyao xian wen hua zhan chuang zuo zu 浙江余姚县文化站创作组 ; 陈志谦 Chen Zhijian, 王绍基 Wang Shaoji


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩
Tao Taizhong 陶泰忠 ; Zhongguo ren min jie fang jun 6094 bu dui 63 fen dui 中国人民解放军6094部队63分队, Cao Zhilong 曹志龙


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Yan lou de mi mi 烟楼的秘密
Xinhui xian wen hua ju "Yan lou de mi mi" chuang zuo zu 新会县文化局“烟楼的秘密”创作组


Added 2007-12-28
 • Has 1 image.
Xiong huai 胸怀
Shi Min 士敏 ; Huang Yijia 黄奕加


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Wu dao jian bing 雾島尖兵
Ye Wenyi 叶文艺, Ling Dong 凌冬


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Tui gang gu niang 推钢姑娘
Shang gang shi chang gong hui Changning qu gong ren mei shu chuang zuo zu 上钢十厂工会长宁区工人美朮创作组


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Tou xiang pai Song Jiang 投降派宋江
Yang Zhaolin 杨兆林, Gan Liyue 甘礼乐, Xu Shao 徐哨


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Shashiyu 沙石峪
Tangshan Di qu "Shashiyu" lian huan hua chuang zuo zu 唐山地区《沙石峪》连环画创作组 ; Hu Tianqi 胡天启, Zhang Lianrui 张连瑞


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Shang Yang bian fa de gu shi 商鞅変法的故事
Di yi shi fan gong nong bing xue yuan chuang zuo zu 第一师范工农兵学員创作组


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Pu man yang guang de lu 铺满阳光的路
Haoran 浩然, Xiao Binhua 肖斌华


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Mu ma gu niang 牧马姑娘
Cong Peide 丛培德 ; Huang Wenyu 黄文玉


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Lü xuan feng xin zhuan "绿旋风" 新传
Gu Hua 古华 ; Du Yinlin 杜银林


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Liu Wenxue 刘文學
He, Yi 贺宜


Added 2007-12-27
 • Has 1 image.
Li shi shang lao dong ren min fan Kong dou zheng de gu shi 历史上劳动人民反孔斗争的故事
Ren Mei 任梅, Lu Zhanmei 鲁展美


Added 2007-12-26
 • Has 1 image.
Kang Ri er tong tuan zhi ge 抗日儿童团之歌
Wu, Cheng 吳城


Added 2007-12-26
 • Has 1 image.
Jiang pan zhao yang 江畔朝阳
Zheng, Jiazhen 郑加真


Added 2007-12-26
 • Has 1 image.
He pan xin hua 河畔新花
Liu, Shuqiang 刘树强


Added 2007-12-26
 • Has 1 image.
Hao zi liao liang 号子嘹亮
bian Fenghao 边风豪, Bao Yucheng 包裕成


Added 2007-12-26
 • Has 1 image.
Hai gu niang 海姑娘
Fang Nan 方南 ; Mengling 曼玲


Added 2007-12-21
 • Has 1 image.
Fei ying ya 飞鹰崖
Liang Fanyang 梁梵扬 ; Guangdong ren min chu ban she 广东人民出版社


Added 2007-12-21
 • Has 1 image.
Che xiang chun feng 车廂春风
Huang Yongsheng 黃永生, Pan Ahu 潘阿虎


Added 2007-12-21
 • Has 1 image.

Bookcovers 1 - 34 of 34 total.