You yuan 逰園 Hong zong lie ma 红鬃烈马 Mulan cong jun 木蘭從軍 Xi xiang ji 西廂記 (The Romance of the Western Chamber)

You yuan 逰園
Zhejiang Sheng guo feng kun shu ju tuan 浙江省國風崑蘇劇團
1955

Hong zong lie ma 红鬃烈马
Zhang, Guozhen 张国珍
1955

Mulan cong jun 木蘭從軍
Liu, Danzhai 劉旦宅
1955

Xi xiang ji 西廂記 (The Romance of the Western Chamber)
Wang, Shifu, fl. 1295-1307. 王實甫
1956

Hu fu 虎符 A Q zheng zhuan cha tu 阿Q正傳插圖 (The True Story of Ah Q) Ji mao fei shang tian 鸡毛飞上天 Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍

Hu fu 虎符
Guo, Moruo, 1892-1978. 郭沫若 ; Bai, Yu 白宇
1956

A Q zheng zhuan cha tu 阿Q正傳插圖 (The True Story of Ah Q)
Lu Xun 魯迅
1959

Ji mao fei shang tian 鸡毛飞上天
Hu, Yan 胡雁
1960

Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍
Nanjing bo wu yuan 南京博物院
1961

Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊) Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters) Xue ye rong bing 雪夜融冰 Immortal hero Yang Ken-sze  (Yang Gensi 杨根思)

Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊)
Jiang Nan 江南
1964

Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters)
Shi, Nai'an, ca. 1290-ca. 1365. 施耐庵 ; Pan, Qinmeng 潘勤孟
1964

Xue ye rong bing 雪夜融冰
Unknown
1965

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆
1965

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队) Secret bulletin (Mi mi kuai bao 秘密快報) The peasant and his horse (Lao xiang de ma 老鄉的馬) Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛
1965

Secret bulletin (Mi mi kuai bao 秘密快報)
Gao Sha 高沙
1965

The peasant and his horse (Lao xiang de ma 老鄉的馬)
Lu Bing 魯兵
1965

Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.
1966

Bookcovers 1 - 16 of 169 total.
2  3  4  5  Last  >