A Q zheng zhuan cha tu 阿Q正傳插圖 (The True Story of Ah Q) Afu 阿福 Along shi fu yu Xiaofeima 阿龙师傅与小飞马 Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國

A Q zheng zhuan cha tu 阿Q正傳插圖 (The True Story of Ah Q)
Lu Xun 魯迅

Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱

Along shi fu yu Xiaofeima 阿龙师傅与小飞马
Liu, Junci 刘军次

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚

Ban ye ji jiao 半夜鸡叫 Bao feng yu qian hou 暴风雨前后 Bian fang xiao shao bing 边防小哨兵 Bian qia tuo ling 边卡驼铃

Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组

Bao feng yu qian hou 暴风雨前后
Wei Jiangfan 韦江凡

Bian fang xiao shao bing 边防小哨兵
Sun, Genxi 孙根喜

Bian qia tuo ling 边卡驼铃
Sun, Jingrui 孙景瑞

Bin lang shan xia 槟榔山下 Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊) Bu xu Lin Biao gao fu bi 不许林彪搞复辟 Cao tou zhan dou 槽头战斗

Bin lang shan xia 槟榔山下
关则驹 Guan Zeju, 李昌柏 Li Changbai

Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊)
Jiang Nan 江南

Bu xu Lin Biao gao fu bi 不许林彪搞复辟
Liu Qian 刘谦, Wang Huaqing 王化淸, Qing Ye 靑野

Cao tou zhan dou 槽头战斗
Liu, Qingchang 刘庆昌

Cao yuan er tong tuan 草原儿童团 Che xiang chun feng 车廂春风 Chen Yucheng 陳玉成 Chi jiao yi sheng hao a yi 赤脚医生好阿姨

Cao yuan er tong tuan 草原儿童团
Unknown

Che xiang chun feng 车廂春风
Huang Yongsheng 黃永生, Pan Ahu 潘阿虎

Chen Yucheng 陳玉成
Liu, Zhengtai 刘征泰 ; dong Yangsheng 董阳声

Chi jiao yi sheng hao a yi 赤脚医生好阿姨
Qian Yunxuan 钱运选

Bookcovers 1 - 16 of 169 total.
2  3  4  5  Last  >