Secret bulletin (Mi mi kuai bao 秘密快報) Stories from Liu Hu-lan’s childhood (Liu Hulan de xiao gu shi 刘胡兰的小故事 Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊) The peasant and his horse (Lao xiang de ma 老鄉的馬)

Secret bulletin (Mi mi kuai bao 秘密快報)
Gao Sha 高沙
Added 2008-01-24

Stories from Liu Hu-lan’s childhood (Liu Hulan de xiao gu shi 刘胡兰的小故事
Qun Li 群力
Added 2008-01-24

Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊)
Jiang Nan 江南
Added 2008-01-24

The peasant and his horse (Lao xiang de ma 老鄉的馬)
Lu Bing 魯兵
Added 2008-01-24

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队) Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军) Immortal hero Yang Ken-sze  (Yang Gensi 杨根思) Zhuo huan ji  捉獾记

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛
Added 2008-01-24

Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.
Added 2008-01-24

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆
Added 2008-01-24

Zhuo huan ji 捉獾记
Shi Dahong 石大鸿, Wang Donghan 王东汉.
Added 2008-01-24

Zai Mao Zedong si xiang bu yu xia cheng zhang 在毛泽东思想哺育下成長 Lian xin shui 连心水 Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候 Nan zheng bei zhan 南征北战

Zai Mao Zedong si xiang bu yu xia cheng zhang 在毛泽东思想哺育下成長
Unknown
Added 2008-01-24

Lian xin shui 连心水
Fan Nan 方楠 ; Zhang Youyuan 张友元
Added 2008-01-22

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组
Added 2008-01-22

Nan zheng bei zhan 南征北战
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社
Added 2008-01-22

Di er ge chun tian 第二个春天 Da ji qin lüe zhe 打击侵略者 Chuang guan 闯关 Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國

Di er ge chun tian 第二个春天
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Liu Chuan 刘川, He Baoxian 贺宝贤
Added 2008-01-20

Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社
Added 2008-01-20

Chuang guan 闯关
Li Haishu 李海曙, Guan Xiren 管锡仁, Ye Qingrui 叶庆瑞
Added 2008-01-20

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚
Added 2007-12-28

Bookcovers 1 - 16 of 34 total.
2  3  >