Ban ye ji jiao 半夜鸡叫 Bin lang shan xia 槟榔山下 Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队) Ji mao xin 鸡毛信

Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组

Bin lang shan xia 槟榔山下
关则驹 Guan Zeju, 李昌柏 Li Changbai

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛

Ji mao xin 鸡毛信
Hua, Shan 华山

Ping yuan you ji dui 平原游击队 Qiao xi lie che 巧袭列车

Ping yuan you ji dui 平原游击队
Changchun dian ying zhi pian chang 长春电影制片厂

Qiao xi lie che 巧袭列车
Xu, Jiachang 徐加昌

Bookcovers 1 - 6 of 6 total.