Di er ge chun tian 第二个春天 Hai shang jian dao 海上尖刀

Di er ge chun tian 第二个春天
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Liu Chuan 刘川, He Baoxian 贺宝贤

Hai shang jian dao 海上尖刀
Qian Yongzhao 钱永召, Yang Qi 杨奇 ; Zhao Jinan 赵吉南

Bookcovers 1 - 2 of 2 total.