Hai bin xin yi dai 海滨新一代 Hai gu niang 海姑娘 Haiying 海英 He pan xin hua 河畔新花

Hai bin xin yi dai 海滨新一代
Jinshan xian Jin wei gong she ba er da dui chuang zuo 金山县金卫公社八二大队创作组

Hai gu niang 海姑娘
Fang Nan 方南 ; Mengling 曼玲

Haiying 海英
Zhu Haiwen 朱海文

He pan xin hua 河畔新花
Liu, Shuqiang 刘树强

Mu ma gu niang 牧马姑娘 Qing chun huo hua 青春火花 Ren lao xin hong 人老心红 Sen lin qu 森林曲

Mu ma gu niang 牧马姑娘
Cong Peide 丛培德 ; Huang Wenyu 黄文玉

Qing chun huo hua 青春火花
Shanghai shi jian jin nong chang chuang zuo zu 上海市前进农场创作组

Ren lao xin hong 人老心红
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Shanghai shi ren min Huai ju tuan 上海市人民淮剧团 ; Hongkou qu hai men jie dao chuang zuo zu 虹口区海门街道创作组

Sen lin qu 森林曲
Sun Jianzhong 孫健忠 ; Chen Meiding 陈梅鼎

Yu long ba 鱼龙坝 Zhu ke 主课

Yu long ba 鱼龙坝
Beijing ren min mei shu shu 北京人民美術出版社

Zhu ke 主课
Guangxi zhuang zu zi zhi qu "zhu ke" chuang zuo zu 广西壮族自治区《主课》创作组 ; Zhu, Yan 祖言

Bookcovers 1 - 10 of 10 total.