Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國 Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi  艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事 Lei Feng de gu shi 雷鋒的故事 Liening zai shi yue 列宁在十月

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚

Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi 艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事
Jiao, Yulu 焦裕祿

Lei Feng de gu shi 雷鋒的故事
Chen Guangsheng 陈广生, Cui Jiajun 崔家骏

Liening zai shi yue 列宁在十月
Gu, Bingxin 顾炳鑫

Liening zai yi jiu yi ba nian 列宁在一九一八年 Shang Yang bian fa de gu shi 商鞅変法的故事 Shang Yang bian fa 商鞅变法 Tie ren Wang Jinxi

Liening zai yi jiu yi ba nian 列宁在一九一八年
Gu, Bingxin 顾炳鑫

Shang Yang bian fa de gu shi 商鞅変法的故事
Di yi shi fan gong nong bing xue yuan chuang zuo zu 第一师范工农兵学員创作组

Shang Yang bian fa 商鞅变法
Pei Jun 佩君

Tie ren Wang Jinxi "铁人"王进喜
Gu, Guang 顾光

Tou xiang pai Song Jiang 投降派宋江 Wang tie ren de gu shi 王铁人的故事 Zai ren jian : Gao’erji gu shi zhi er 在人间 : 高尔基故事之二 Zhang Side 张思德

Tou xiang pai Song Jiang 投降派宋江
Yang Zhaolin 杨兆林, Gan Liyue 甘礼乐, Xu Shao 徐哨

Wang tie ren de gu shi 王铁人的故事
Daqing gong ren ye yu chuang zuo zu 大庆工人业余创作组

Zai ren jian : Gao’erji gu shi zhi er 在人间 : 高尔基故事之二
Gorky, Maksim, 1868-1936.

Zhang Side 张思德
Li, Xueao 李学鰲

Bookcovers 1 - 12 of 12 total.