Afu 阿福 Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候

Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组

Bookcovers 1 - 2 of 2 total.