Afu 阿福 Ban ye ji jiao 半夜鸡叫 Da ji qin lüe zhe 打击侵略者 Di er ge chun tian 第二个春天

Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱

Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组

Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Di er ge chun tian 第二个春天
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Liu Chuan 刘川, He Baoxian 贺宝贤

Hong yu 红雨 Huang He fei du 黄河飞渡 Huo hong de nian dai 火红的年代 Jin guang da dao 金光大道

Hong yu 红雨
Tu, Jiakuan 涂家宽

Huang He fei du 黄河飞渡
Chen, Huiguan 陳惠冠

Huo hong de nian dai 火红的年代
Zhang Xiaolin 张晓林

Jin guang da dao 金光大道
Haoran 浩然 ; Zhongguo dian ying gong si 中国电影公司

Liening zai shi yue 列宁在十月 Liening zai yi jiu yi ba nian 列宁在一九一八年 Ping yuan you ji dui 平原游击队 Ren lao xin hong 人老心红

Liening zai shi yue 列宁在十月
Gu, Bingxin 顾炳鑫

Liening zai yi jiu yi ba nian 列宁在一九一八年
Gu, Bingxin 顾炳鑫

Ping yuan you ji dui 平原游击队
Changchun dian ying zhi pian chang 长春电影制片厂

Ren lao xin hong 人老心红
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Shanghai shi ren min Huai ju tuan 上海市人民淮剧团 ; Hongkou qu hai men jie dao chuang zuo zu 虹口区海门街道创作组

Sha mo de chun tian 沙漠的春天 Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候

Sha mo de chun tian 沙漠的春天
Hasibagen 哈斯巴根

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组

Bookcovers 1 - 14 of 14 total.