Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教 Nan wang de you yi 难忘的友谊 Shen hou de you yi 深厚的友谊 Yalu jiang pan 鸭绿江畔

Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教
Chen Meiding 陈梅鼎

Nan wang de you yi 难忘的友谊
meng, Senyao 孟森耀

Shen hou de you yi 深厚的友谊
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Yalu jiang pan 鸭绿江畔
Shanghai hang dao ju chuan dui gong ren chuang zuo zu 上海航道局船队工人创作组

You yi zhi hua 友谊之花

You yi zhi hua 友谊之花
Guangzhou tie lu fen ju "You yi zhi hua" chuang zuo zu 广州铁路分局《友谊之花》创作组, Lu Hansheng 陆汉生, Tao Jianhua 陶建华

Bookcovers 1 - 5 of 5 total.