A Q zheng zhuan cha tu 阿Q正傳插圖 (The True Story of Ah Q) Fei ying ya 飞鹰崖 Hao zi liao liang 号子嘹亮 Hong yu 红雨

A Q zheng zhuan cha tu 阿Q正傳插圖 (The True Story of Ah Q)
Lu Xun 魯迅

Fei ying ya 飞鹰崖
Liang Fanyang 梁梵扬 ; Guangdong ren min chu ban she 广东人民出版社

Hao zi liao liang 号子嘹亮
bian Fenghao 边风豪, Bao Yucheng 包裕成

Hong yu 红雨
Tu, Jiakuan 涂家宽

Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史 Immortal hero Yang Ken-sze  (Yang Gensi 杨根思) Jin guang da dao 金光大道 Jin guang da dao 金光大道

Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史
Shanghai xian "Hongnan zuo zhan shi" xie zuo zu 上海县「虹南作战史」写作组

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆

Jin guang da dao 金光大道
Haoran 浩然 ; Zhongguo dian ying gong si 中国电影公司

Jin guang da dao 金光大道
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社, Beijing Shi Shunyi Xian ge ming wei yuan hui lian he bian hui zu 北京市顺义县革命委员会联合编绘组

Pu man yang guang de lu 铺满阳光的路 Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上 Wu dao jian bing 雾島尖兵 Yan yang tian 艳阳天

Pu man yang guang de lu 铺满阳光的路
Haoran 浩然, Xiao Binhua 肖斌华

Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上
Shanxi sheng Gaoling xian wen hua guan 陝西省高陵县文化馆

Wu dao jian bing 雾島尖兵
Ye Wenyi 叶文艺, Ling Dong 凌冬

Yan yang tian 艳阳天
Hao Ran 浩然 ; Manling 曼玲

Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩

Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩
Tao Taizhong 陶泰忠 ; Zhongguo ren min jie fang jun 6094 bu dui 63 fen dui 中国人民解放军6094部队63分队, Cao Zhilong 曹志龙

Bookcovers 1 - 13 of 13 total.