Ji mao xin 鸡毛信 Jian shan tu wei 剑山突围 Xiao ba lu 小八路 Xiao bing Zhang Ga 小兵張嘎

Ji mao xin 鸡毛信
Hua, Shan 华山

Jian shan tu wei 剑山突围
Ma, Jinbao 马金保 ; Long Yuanfei 龙远飞

Xiao ba lu 小八路
Shanghai shi mu ou ju tuan 上海市木偶剧团

Xiao bing Zhang Ga 小兵張嘎
Unknown

Ying xiong xiao ba lu 英雄小八路

Ying xiong xiao ba lu 英雄小八路
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Bookcovers 1 - 5 of 5 total.