Haiying 海英 Hongshan Dao 紅山島 Nan hai yu gong 南海渔工 Xin lao da 新老大

Haiying 海英
Zhu Haiwen 朱海文

Hongshan Dao 紅山島
Ning, Jun 宁军

Nan hai yu gong 南海渔工
Hainan Xian Wushi yu ye da dui ge min wei yuan hui 海南县乌石渔业大队革命委员会

Xin lao da 新老大
Zhang Daoyu 张道余, Zhang Zhengyu 张正余 ;chen Meiding 陈梅鼎

Yu huo 漁火

Yu huo 漁火
Cheng, Jinchuan 程錦川

Bookcovers 1 - 5 of 5 total.