Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史 Huo hong de nian dai 火红的年代 Ji mao fei shang tian 鸡毛飞上天 Liang ge dao sui tou 两个稻穂头

Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史
Shanghai xian "Hongnan zuo zhan shi" xie zuo zu 上海县「虹南作战史」写作组

Huo hong de nian dai 火红的年代
Zhang Xiaolin 张晓林

Ji mao fei shang tian 鸡毛飞上天
Hu, Yan 胡雁

Liang ge dao sui tou 两个稻穂头
Xu Daosheng 徐道生, Chen Wencai 陈文彩

Ping yuan you ji dui 平原游击队 Qiang du san guan 抢渡三关 Qing chun huo hua 青春火花 Shan guang 闪光

Ping yuan you ji dui 平原游击队
Changchun dian ying zhi pian chang 长春电影制片厂

Qiang du san guan 抢渡三关
Shanghai shi shi zheng gong cheng gong si 上海市市政工程公司, Shanghai shi gang bo gong si "qiang du san guan" bian xie zu 上海市港駁公司抢渡三关编写组

Qing chun huo hua 青春火花
Shanghai shi jian jin nong chang chuang zuo zu 上海市前进农场创作组

Shan guang 闪光
Shanghai hang dao ju gong ren chuang zuo zu 上海航道局工人创作组 ; Cao Yongfang 曹永芳, Chen Long 陈龙

Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针 Xue fang xian shang 血防线上 Yi fu bao xian dai 一副保险带

Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针
Shanghai dian ying zhi pian chang gong gao 上海电影制片厂

Xue fang xian shang 血防线上
Shanghai xian "Xue fang xian shang" lian huan hua ye yu chuang zuo zu 上海县《血防线上》连环画业余创作组

Yi fu bao xian dai 一副保险带
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Jiading xian ye yu wen yi chuang zuo zu 嘉定县业余文艺创作组, Taopu gong she ye yu wen yi chuang zuo zu lian huan hua 桃浦公社业余文艺创作组连环画

Bookcovers 1 - 11 of 11 total.