Feng zheng wu 风筝误 Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍 Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters) Mo he luo 魔合罗

Feng zheng wu 风筝误
Li Yu 李漁 ; Lei Lei 雷蕾

Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍
Nanjing bo wu yuan 南京博物院

Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters)
Shi, Nai'an, ca. 1290-ca. 1365. 施耐庵 ; Pan, Qinmeng 潘勤孟

Mo he luo 魔合罗
Meng Hanqing 孟汉卿 ; Hu Chong 胡翀

Mu dan ting 牡丹亭 Mulan cong jun 木蘭從軍 Pi pa ji 琵琶記 Qing zhong pu 清忠谱

Mu dan ting 牡丹亭
Tang Xianzu 汤显祖 ; Liangchen 良辰

Mulan cong jun 木蘭從軍
Liu, Danzhai 劉旦宅

Pi pa ji 琵琶記
高明 Gao Ming ; Gen'ai 艮皑

Qing zhong pu 清忠谱
Li Yu 李玉 ; Xiaoyan 晓燕

Xi xiang ji 西廂記 (The Romance of the Western Chamber)

Xi xiang ji 西廂記 (The Romance of the Western Chamber)
Wang, Shifu, fl. 1295-1307. 王實甫

Bookcovers 1 - 9 of 9 total.