Ban ye ji jiao 半夜鸡叫 Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军) Yan lou de mi mi 烟楼的秘密

Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组

Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.

Yan lou de mi mi 烟楼的秘密
Xinhui xian wen hua ju "Yan lou de mi mi" chuang zuo zu 新会县文化局“烟楼的秘密”创作组

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.