Afu 阿福 Qionghu 琼虎 Zhen di liu jie mei  阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士

Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱

Qionghu 琼虎
Xihong 西虹

Zhen di liu jie mei 阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士
Zhao Yitang 赵一唐

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.