Hai yan hao gui hang 海燕号归航 Jin guang da dao 金光大道 Jin guang da dao 金光大道 Yan'an de zhong zi 延安的种子

Hai yan hao gui hang 海燕号归航
Jiang Juntao 江俊桃 ; Sun Lifang 孙丽舫

Jin guang da dao 金光大道
Haoran 浩然 ; Zhongguo dian ying gong si 中国电影公司

Jin guang da dao 金光大道
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社, Beijing Shi Shunyi Xian ge ming wei yuan hui lian he bian hui zu 北京市顺义县革命委员会联合编绘组

Yan'an de zhong zi 延安的种子
Hua Tong 华彤

Bookcovers 1 - 4 of 4 total.