Chuang guan 闯关 Shui liu qing qing 水流清清

Chuang guan 闯关
Li Haishu 李海曙, Guan Xiren 管锡仁, Ye Qingrui 叶庆瑞

Shui liu qing qing 水流清清
Zhonghua hua gong chang gong hui 中华化工厂工会

Bookcovers 1 - 2 of 2 total.