Da zhai zhan ge 大寨战歌 Hai bin xin yi dai 海滨新一代 Jiang pan zhao yang 江畔朝阳 Liang ge dao sui tou 两个稻穂头

Da zhai zhan ge 大寨战歌
"Da zhai zhan ge" lian huan hua chuang zuo zu 《大寨战歌》连环画创作组

Hai bin xin yi dai 海滨新一代
Jinshan xian Jin wei gong she ba er da dui chuang zuo 金山县金卫公社八二大队创作组

Jiang pan zhao yang 江畔朝阳
Zheng, Jiazhen 郑加真

Liang ge dao sui tou 两个稻穂头
Xu Daosheng 徐道生, Chen Wencai 陈文彩

Lü xuan feng xin zhuan Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上 Shashiyu 沙石峪 Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候

Lü xuan feng xin zhuan "绿旋风" 新传
Gu Hua 古华 ; Du Yinlin 杜银林

Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上
Shanxi sheng Gaoling xian wen hua guan 陝西省高陵县文化馆

Shashiyu 沙石峪
Tangshan Di qu "Shashiyu" lian huan hua chuang zuo zu 唐山地区《沙石峪》连环画创作组 ; Hu Tianqi 胡天启, Zhang Lianrui 张连瑞

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组

Zhong sheng zhen dang 钟声震荡 ; Hong se de zhao yang 火红的朝阳 ; Hua xiang cai xian 花香菜鲜

Zhong sheng zhen dang 钟声震荡 ; Hong se de zhao yang 火红的朝阳 ; Hua xiang cai xian 花香菜鲜
Gehai 歌海 ; Yu Xiuxi 于秀錫

Bookcovers 1 - 9 of 9 total.