Liu Wenxue 刘文學 Wo xie er ge lai can zhan : Beijing xi si bei xiao xue hong xiao bing shi ge xuan 我写儿歌来参战 : 北京西四北小学红小兵詩歌选. Xin lai de xiao Shizhu 新来的小石柱 Ying xiong xiao ba lu 英雄小八路

Liu Wenxue 刘文學
He, Yi 贺宜

Wo xie er ge lai can zhan : Beijing xi si bei xiao xue hong xiao bing shi ge xuan 我写儿歌来参战 : 北京西四北小学红小兵詩歌选.
Unknown

Xin lai de xiao Shizhu 新来的小石柱
Tong Bian 童边 ; Liu Hanzhen 劉含真, Xu Jing 徐景

Ying xiong xiao ba lu 英雄小八路
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Bookcovers 1 - 4 of 4 total.