Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队) Da ji qin lüe zhe 打击侵略者 Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教 Shen hou de you yi 深厚的友谊

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛

Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教
Chen Meiding 陈梅鼎

Shen hou de you yi 深厚的友谊
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Yalu jiang pan 鸭绿江畔 Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候

Yalu jiang pan 鸭绿江畔
Shanghai hang dao ju chuan dui gong ren chuang zuo zu 上海航道局船队工人创作组

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组

Bookcovers 1 - 6 of 6 total.