Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國 Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条 Xue fang xian shang 血防线上 Yi liao dui yuan zhi ge 医疗队員之歌

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚

Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条
Zhongguo ren min jie fang jun si ba ling ling bu dui 中国人民觧放军四八〇〇部队

Xue fang xian shang 血防线上
Shanghai xian "Xue fang xian shang" lian huan hua ye yu chuang zuo zu 上海县《血防线上》连环画业余创作组

Yi liao dui yuan zhi ge 医疗队員之歌
Li Shulai 李树莱 ; Li Shurong 李树荣

Bookcovers 1 - 4 of 4 total.