223. Mountain, Kwei River 225. Cargo Boat, Kwei River 244. Kweilin, North 261. Along Fu River

223. Mountain, Kwei River
Shackford, John B.

225. Cargo Boat, Kwei River
Shackford, John B.

244. Kweilin, North
Shackford, John B.

261. Along Fu River
Shackford, John B.

367. Summer Palace - Camel's Back Bridge 456. Water wheel 480. Sai Chiu path 529. Shue Wong - river

367. Summer Palace - Camel's Back Bridge
Shackford, John B.

456. Water wheel
Shackford, John B.

480. Sai Chiu path
Shackford, John B.

529. Shue Wong - river
Shackford, John B.

536. Below Pang Fa - gorge 537. Pang Fa - [two illegible words] 539. Near Kwei Wing Au 561. Near Ju Shan [?] : first glimpse

536. Below Pang Fa - gorge
Shackford, John B.

537. Pang Fa - [two illegible words]
Shackford, John B.

539. Near Kwei Wing Au
Shackford, John B.

561. Near Ju Shan [?] : first glimpse
Shackford, John B.

566. Water buffalo 571. Lung Kwan terraces 588. Near Kung Ya (?) : valley 589. Near Kung Ya (?) : valley

566. Water buffalo
Shackford, John B.

571. Lung Kwan terraces
Shackford, John B.

588. Near Kung Ya (?) : valley
Shackford, John B.

589. Near Kung Ya (?) : valley
Shackford, John B.

Photos 17 - 32 of 82 total.
<  1  2  3  4  5  6  >