Buddhist story 12

Buddhist story 12
Okumura, Takie

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.