Buddhist story 11

Buddhist story 11
Okumura, Takie

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.