Buddhist story 8

Buddhist story 8
Okumura, Takie

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.