Buddhist story 2

Buddhist story 2
Okumura, Takie

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.