Nagare-zukuri style (Kamo-mioya-jinja Honden)

Nagare-zukuri style (Kamo-mioya-jinja Honden)
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.