Detail of Hokki-ji Sanju-no-to

Detail of Hokki-ji Sanju-no-to
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.