Immortal hero Yang Ken-sze  (Yang Gensi 杨根思) Ji mao fei shang tian 鸡毛飞上天 Ji mao xin 鸡毛信 Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi  艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆

Ji mao fei shang tian 鸡毛飞上天
Hu, Yan 胡雁

Ji mao xin 鸡毛信
Hua, Shan 华山

Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi 艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事
Jiao, Yulu 焦裕祿

Jian shan tu wei 剑山突围 Jiang pan zhao yang 江畔朝阳 Jiang shang di ming 江上笛鸣 Jin guang da dao 金光大道

Jian shan tu wei 剑山突围
Ma, Jinbao 马金保 ; Long Yuanfei 龙远飞

Jiang pan zhao yang 江畔朝阳
Zheng, Jiazhen 郑加真

Jiang shang di ming 江上笛鸣
长航局上海分局政宣组 Chang hang ju Shanghai fen ju zheng xuan zu

Jin guang da dao 金光大道
Haoran 浩然 ; Zhongguo dian ying gong si 中国电影公司

Jin guang da dao 金光大道 Jing jiang nu tao 京江怒涛 Kang Ri er tong tuan zhi ge 抗日儿童团之歌 Kuang shan shao bing 矿山哨兵

Jin guang da dao 金光大道
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社, Beijing Shi Shunyi Xian ge ming wei yuan hui lian he bian hui zu 北京市顺义县革命委员会联合编绘组

Jing jiang nu tao 京江怒涛
Zheng Wen 郑文 ; Chen Meiding 陈梅鼎

Kang Ri er tong tuan zhi ge 抗日儿童团之歌
Wu, Cheng 吳城

Kuang shan shao bing 矿山哨兵
Lü Zhaoji 呂肇基

Lei Feng de gu shi 雷鋒的故事 Li cun zhan ge 黎村战歌 Li shi shang lao dong ren min fan Kong dou zheng de gu shi 历史上劳动人民反孔斗争的故事 Li zheng shang you 力爭上游

Lei Feng de gu shi 雷鋒的故事
Chen Guangsheng 陈广生, Cui Jiajun 崔家骏

Li cun zhan ge 黎村战歌
Zhong Hong 钟虹, Liu Tian 刘田 ; Ji Yide 季一德

Li shi shang lao dong ren min fan Kong dou zheng de gu shi 历史上劳动人民反孔斗争的故事
Ren Mei 任梅, Lu Zhanmei 鲁展美

Li zheng shang you 力爭上游
Meishan gong cheng zhi hui bu gong ren ye yu chuang zuo zu 梅山工程指挥部工人业余创作组

Bookcovers 49 - 64 of 169 total.
<  1  2  3  4  5  6  Last  >