Cover Cover Cover Cover

Secret bulletin (Mi mi kuai bao 秘密快報)
Gao Sha 高沙
Added 2008-01-24

Stories from Liu Hu-lan’s childhood (Liu Hulan de xiao gu shi 刘胡兰的小故事
Qun Li 群力
Added 2008-01-24

Brave little shepherd Chaolu (Xiao Chao Lu mu yang 小超魯牧羊)
Jiang Nan 江南
Added 2008-01-24

The peasant and his horse (Lao xiang de ma 老鄉的馬)
Lu Bing 魯兵
Added 2008-01-24

Cover Cover Cover Cover

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛
Added 2008-01-24

Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.
Added 2008-01-24

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆
Added 2008-01-24

Zhuo huan ji 捉獾记
Shi Dahong 石大鸿, Wang Donghan 王东汉.
Added 2008-01-24

Cover Cover Cover Cover

Zai Mao Zedong si xiang bu yu xia cheng zhang 在毛泽东思想哺育下成長
Unknown
Added 2008-01-24

Lian xin shui 连心水
Fan Nan 方楠 ; Zhang Youyuan 张友元
Added 2008-01-22

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组
Added 2008-01-22

Nan zheng bei zhan 南征北战
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社
Added 2008-01-22

Cover Cover Cover Cover

Di er ge chun tian 第二个春天
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Liu Chuan 刘川, He Baoxian 贺宝贤
Added 2008-01-20

Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社
Added 2008-01-20

Chuang guan 闯关
Li Haishu 李海曙, Guan Xiren 管锡仁, Ye Qingrui 叶庆瑞
Added 2008-01-20

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚
Added 2007-12-28

Bookcovers 1 - 16 of 34 total.
2  3  >