Fei teng de qun shan 沸腾的群山 (2 vols.) Hai shang jian dao 海上尖刀  Hongfeng Ling shang 红枫岭上 Jing jiang nu tao 京江怒涛

Fei teng de qun shan 沸腾的群山 (2 vols.)
Li Yunde 李云德, Li Xingzuo 李兴柞

Hai shang jian dao 海上尖刀
Qian Yongzhao 钱永召, Yang Qi 杨奇 ; Zhao Jinan 赵吉南

Hongfeng Ling shang 红枫岭上
Zhu Shaohua 竺少华

Jing jiang nu tao 京江怒涛
Zheng Wen 郑文 ; Chen Meiding 陈梅鼎

Nan zheng bei zhan 南征北战 Shui shang jiao tong zhan 水上交通站 Shui shang jiao tong zhan 水上交通站 Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩

Nan zheng bei zhan 南征北战
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Shui shang jiao tong zhan 水上交通站
Yang Zhong 杨钟 ; Chen Meiding 陈梅鼎

Shui shang jiao tong zhan 水上交通站
Jiangsu Nantong shi chuang zuo ban gong shi 江苏南通市创作办公室

Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩
Tao Taizhong 陶泰忠 ; Zhongguo ren min jie fang jun 6094 bu dui 63 fen dui 中国人民解放军6094部队63分队, Cao Zhilong 曹志龙

Ye xi fei liang zhan 夜袭匪粮站 Zhi qu Weihu Shan 智取威虎山

Ye xi fei liang zhan 夜袭匪粮站
Fang, Ze 方泽

Zhi qu Weihu Shan 智取威虎山
Wen hui bao "Zhi qu Weihu Shan" lian huan hua chuang zuo zu 文汇报《智取威虎山》连环画创作组

Bookcovers 1 - 10 of 10 total.