Afu 阿福 Ji mao xin 鸡毛信 Liu Wenxue 刘文學 Xiao ba lu 小八路

Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱

Ji mao xin 鸡毛信
Hua, Shan 华山

Liu Wenxue 刘文學
He, Yi 贺宜

Xiao ba lu 小八路
Shanghai shi mu ou ju tuan 上海市木偶剧团

Xiao bing Zhang Ga 小兵張嘎 Xiao chi jiao yi sheng 小赤脚医生 Xin hong si huo 心红似火 Xin lai de xiao Shizhu 新来的小石柱

Xiao bing Zhang Ga 小兵張嘎
Unknown

Xiao chi jiao yi sheng 小赤脚医生
Cai Jiong 蔡炯 ; Yu Fangde 余方徳

Xin hong si huo 心红似火
Shanghai gang gong ren ye yu xie zuo zu 上海港工人业余写作组

Xin lai de xiao Shizhu 新来的小石柱
Tong Bian 童边 ; Liu Hanzhen 劉含真, Xu Jing 徐景

Xue shan shang de hao shou 雪山上的号手 Yi zhi bo ke qiang 一支驳壳枪

Xue shan shang de hao shou 雪山上的号手
Zhao, Ao 赵骜

Yi zhi bo ke qiang 一支驳壳枪
Unknown

Bookcovers 1 - 10 of 10 total.