Buddhist story 9

Buddhist story 9
Okumura, Takie

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.